top of page

Vergoeding & Kwaliteit

Logopedie is onderdeel van de basisverzekering. 

 

Dit betekent dat u bent verzekerd voor 

logopedische behandeling met een geneeskundig doel. 

 

Verzekerden vanaf 18 jaar dienen

rekening te houden met het jaarlijks eigen risico

dat altijd geld voor specialistische zorg. 

 

 

Afasie en  NAH neurologische klachten

wordt wel volledig vanuit de basisverzekering vergoedt.

 

Kwaliteitseisen 

 

De Logopediepraktijk is kwaliteitsgeregistreerd

in het Kwaliteitsregister Paramedici.

 

Dat wil zeggen dat de therapeut heeft voldaan aan de opleidingseisen

en aan de door de beroepsvereniging gestelde kwaliteitseisen

KP / NVLF.

 

Hierdoor is de praktijk gecontracteerd 

en word en facturen direct bij

de verzekering ingediend.  

 

 

Beroepscode logopedie

Logopedisten zijn gebonden aan normen en waarden, vastgelegd in gedragsregels. 


Daarin staat bijvoorbeeld dat de logopedist de belangen van de cliënt op de eerste plaats stelt, 


dat hij geheimhoudingsplicht heeft en de cliënt zonder aanziens des persoons behandelt.


Als u vindt dat uw logopedist in strijd met deze beroepscode heeft gehandeld,


 dan kunt u een klacht indienen bij het College.

U mag van ons verwachten dat wij


uw hulpvraag of die van uw kind


correct behandelen.

Wij verwachten van u dat u de logopedisten daarvoor de kans geeft,


door ze rustig en respectvol te woord te staan


en geen overlast te veroorzaken


voor andere patiënten / mensen in het pand.

Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn


zal er worden doorverwezen naar een andere logopedist of een andere specialist


en wordt de behandeling beëindigd.

De Logopediepraktijk is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.


Dat wil zeggen dat de therapeut heeft voldaan aan de opleidingseisen


en aan de door de beroepsvereniging gestelde kwaliteitseisen.


KP / NVLF
Klachtenregeling


Omdat alle logopedisten sinds 1 januari 1995 wettelijk verplicht


zijn een regeling te hebben getroffen voor de behandeling van klachten,


heeft de NVLF samen met de NPCF de


Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn ingesteld.


In het kader van deze regeling kunt u een klacht indienen over iedere logopedist.


 

Privacy

Uw logopedist houdt, 


om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren


 een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. 

Om dit te kunnen vastleggent 


dient u zich kunnen identificeren, 


met een geldig ID


ook kinderen.

Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

 Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, 


de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, 


de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. 


Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst


worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie 


tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. 

Privacy Policy 

Flow Speech Logopedie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 

In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie 

geven over hoe de praktijk omgaat met deze persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen

 en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 


Flow Speech houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming

 met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.


Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens

 welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.


Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming

 als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.


-Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen 

zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.


Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, 

tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.


Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent de persoonsgegevens,

 u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Flow Speech is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Indien u na het doornemen van het privacy beleid, 

of in algemenere zin, 

vragen hebt hierover of contact wenst op te nemen 

kan dit via onderstaande contactgegevens:


Flow Speech

logopediepratijk


kellylogopedie@outlook.com

06-23851371 Kelly Theuws 

(contactpersoon Privacy Policy)Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens


Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- het verwerken van de (logopedische) gegevens in ons dossier

- het verwerken van medische gegevens om tot een gerichte behandeling te komen

- het declareren van behandelingen bij de zorgverzekeraar

- verslaglegging aan verwijzers/artsen (na toestemming)


Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt de logopedie praktijk de volgende persoonsgegevens van u:


- Algemene NAW gegevens (naam, adres, telefoonnummer enz.)

- Geboorte datum

- Geslacht

- BSN nummer

- Documentnummer van het legitimatiebewijs

- Gegevens betreffende uw gezondheid

- Naam van uw zorgverzekeraar

- Naam van uw andere zorgverleners
Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken

 indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-overleg over het therapieproces

-verslaglegging naar verwijzers/(huis)artsen/overige zorgverleners

- vrstrekken van behandelgegevens voor de zorgverzekeraar (declaraties)
De logopediepraktijk geeft nooit persoonsgegevens door

 aan andere partijen

 waarmee we 

geen overeenkomst hebben afgesloten. 


Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspaken 

om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.


Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens

 niet aan andere partijen verstrekken, 

tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 


Een voorbeeld hiervan is dat de politie

 in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. 


In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen

 en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 


Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden 

indien u onshier schriftelijk toestemming voor geeft.


Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens

 van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)

 indien daarvoor schriftelijke toestemming

 is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

De logopediepraktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk

 voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

De wet schrijft voor dat zorggegevens 15 jaar bewaart dienen te worden.

 Gegevens van een minderjarige worden vanaf het 18e jaar 15 jaar bewaard.


De navolgende documenten worden in het dossier bewaard:

- verwijzing

- verslaglegging, inclusief uitslagen van testen

- correspondenten (met arts e.d.)


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen

 genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, 

zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

- persoonsgegevens en informatie worden afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord

- persoonsgegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)


Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf 

of direct aan een andere partij indien gewenst. 


Wij kunnen u logischerwijs vragen zich te legitimeren 

voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, 

vragen wij u hierover met ons contact op te nemen.


 Indien nodig, heeft u het recht, na bespreking met de betreffende therapeut, 

een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, 

dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.


Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.

 Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen

 heeft neem dan met de logopediepraktijk Flow Speech op!

bottom of page