top of page

Na de aanmelding vindt er een intake
en een kennismaking plaats.

Op deze eerste afspraak
is het belangrijk
dat u een verwijzing meebrengt 
en een geldig ID.
ok voor kinderen.

Samen met u wordt uw hulpvraag besproken. 
door door middel van uitgebreide intake. 

Wanneer we samen verder gaan
stellen we een behandelplan op.

Soms blijkt logopedie niet de juiste plek te zijn 
en verwijzen we door naar een kno-arts, ergotherapeut, 
fysiotherapeut of psycholoog.

Er zijn een aantal contra-indicaties als oncologie,
psychische klachten, psychosomatische klachten, 
depressie of burn-out.

De praktijk is gespecialiseerd in longcovid
en volgen de adviezen van C-Support op. 
Het is belangrijk dat u hiervoor de juiste verwijzing
heeft en we werken multidisciplinair en samen 
met de ergotherapeut, fysiotherapeut etc. 

Logopedie wordt volledig vergoed
uit de basisverzekering en we hebben  

contracten met alle verzekeraars.

Verzekerden vanaf 18 jaar dienen rekening te 
houden met het verplicht eigen risico.

 

Kwaliteitseisen 

De Logopediepraktijk is kwaliteitsgeregistreerd

in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Dat wil zeggen dat de therapeut heeft voldaan aan de opleidingseisen

en aan de door de beroepsvereniging gestelde kwaliteitseisen

KP / NVLF.  Hierdoor is de praktijk gecontracteerd. 

We hebben contracten met alle verzekeraars en werken 

met vastgestelde tarieven door de verzekering.

Facturen worden rechtstreeks bij

de verzekering ingediend.  

Algemene Voorwaarden


Logopedisten zijn gebonden aan normen en waarden,

vastgelegd in gedragsregels. 


Daarin staat bijvoorbeeld dat de logopedist

de belangen van de cliënt op de eerste plaats stelt, 
dat hij geheimhoudingsplicht heeft en de

cliënt zonder aanziens des persoons behandelt.


Als u vindt dat uw logopedist in strijd

met deze beroepscode heeft gehandeld,
dan kunt u een klacht indienen bij het college.


U mag van ons verwachten dat wij
uw hulpvraag of die van uw kind
correct behandelen.


Wij verwachten van u dat u de logopedist

daarvoor de kans geeft, door ze rustig

en respectvol te woord te staan
en geen overlast te veroorzaken
voor andere patiënten / mensen in het pand.

Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn. 

zowel in de praktijk als in elektronische berichten
zal er worden doorverwezen naar een andere logopedist

of een andere specialist en wordt de behandeling beëindigd.

Alle communicatie, ook schriftelijk wordt vastgelegd in 

het EPD systeem voor de zorg.

 

 

Alle 


De Logopediepraktijk is kwaliteitsgeregistreerd

in het Kwaliteitsregister Paramedici.


Dat wil zeggen dat de therapeut heeft voldaan aan de opleidingseisen

en aan de door de beroepsvereniging gestelde kwaliteitseisen.


KP / NVLFKlachtenregeling

Omdat alle logopedisten sinds 1 januari 1995 wettelijk verplicht

zijn een regeling te hebben getroffen voor de behandeling van klachten,

heeft de NVLF samen met de NPCF de
Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn ingesteld.
In het kader van deze regeling kunt u een klacht indienen over iedere logopedist.


Privacy

Uw logopedist houdt, 
om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren
 een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. 


Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.


Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, 
de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, 
de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. 
Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie 
tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. 

Privacy Policy 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve

van zorg doeleinden:

- het verwerken van de logopedische gegevens in ons dossier

- het verwerken van medische gegevens om tot een gerichte behandeling te komen

- het declareren van behandelingen bij de zorgverzekeraar

- verslaglegging aan verwijzers/artsen

Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt de logopedie praktijk de volgende persoonsgegevens van u:

- Algemene NAW gegevens (naam, adres, telefoonnummer enz.)

- Geboorte datum

- Geslacht

- BSN nummer

- Documentnummer van het legitimatiebewijs

- Gegevens betreffende uw gezondheid

- Naam van uw zorgverzekeraar

- Naam van uw andere zorgverleners

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken

indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-overleg over het therapieproces

-verslaglegging naar verwijzers/(huis)artsen/overige zorgverleners

- vrstrekken van behandelgegevens voor de zorgverzekeraar (declaraties)

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspaken 

om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Flow Speech houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij uw persoonsgegevens verwerken

in overeenstemming met het zorgdoel waarvoor deze zijn verstrekt.

We geven geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, 

tenzij dit nodig is voor uitvoering van de zorgdoeleinden

waarvoor ze zijn verstrekt denkende aan een verwijzer, behandelaar, 

specialist of huisarts.

We delen nooit uw gegevens voor commerciele doeleinden 

en plaatsen niks zonder uw toestemming op social media.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens

 van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)

 indien daarvoor schriftelijke toestemming

 is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De logopediepraktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk

 voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

De wet schrijft voor dat zorggegevens 15 jaar bewaart dienen te worden.

Gegevens van een minderjarige worden vanaf het 18e jaar 15 jaar bewaard.

De navolgende documenten worden in het dossier bewaard:

- verwijzing

- verslaglegging, inclusief uitslagen van testen

- correspondentie 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen

 genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, 

zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

- persoonsgegevens en informatie worden afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord

- we werken met een officieel EPD systeem.

- persoonsgegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage van de persoonsgegeven welke we van u hebben. 

Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen

aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, 

vragen wij u hierover met ons contact op te nemen.

Indien nodig, heeft u het recht, na bespreking met de betreffende therapeut, 

een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, 

dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.

Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen,

zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

kellylogopedie@outlook.com

06 23851371 Kelly Theuws

(contactpersoon Privacy Policy)

bottom of page